APIEMS Fellow List

  2013 FELLOW LIST
Anthony Shun Fung Chiu Philippines
Bernard C. Jiang Taiwan
David M-C Wu Taiwan
Erhan Kozan Australia
Hark Hwang Korea
Hirokazu Kono Japan
Kin KeungLai Hong Kong
Kazuyoshi Ishii Japan
Kuo Ming Wang Taiwan
Mitsuo Gen Japan
Mooyoung Yung Korea
Tsong-Ming Lin Taiwan
Voratas Kachitvichyanukul Thailand
Shouyang Wang China
2014 FELLOW LIST
Chi-Hyuck Jun Korea
Kap Hwan Kim Korea
Mao-Jiun J. Wang Taiwan
Takashi Oyabu Japan
Yon-Chun Chou Taiwan
 
2015 FELLOW LIST
Jinwu Gao China
Kwang-Jae Kim Korea
Ching-Jong Liao Taiwan
Zahari Taha Malaysia
Du-Ming Tsai Taiwan
Shanlin Yang China
2016 FELLOW LIST
Chen-Fu Chien Taiwan
Abdul Hakim Halim Indonesia
Lixing Yang China
2017 FELLOW LIST
Ilkyeong Moon Korea
Jin Peng China
2018 FELLOW LIST
George Q. Huang Hong Kong
Jaewook Lee Korea
  2019 FELLOW LIST
Byung-Ing Kim Korea